Naar het agenda-overzicht

Geaccrediteerd avondsymposium 'Koers en Kompas'

De Medisch Ethische Commissie organiseert voor medisch specialisten, huisartsen en gespecialiseerd verpleegkundigen een symposium ‘Koers en Kompas’ over ACP in het ziekenhuis en de huisartsenpraktijk. Met het stijgen van de leeftijd, stijgt ook de kans op multi-morbiditeit. Doordat medische mogelijkheden toenemen, ook bij de ouder wordende mens, leven steeds meer mensen langer met een chronische ziekte. Er komen meer keuzemomenten: wat wel, en wat ook niet te doen. Het gesprek over ACP is een instrument, een kompas om die koers uit te zetten.

Advanced Care Planning in de brede zin van het woord, past bij het speerpunt van de Anna Zorggroep: ‘Anna voor Kwetsbare Ouderen’. Kritisch kijken naar en reflecteren op wat zinnige zorg behelst. Deelname aan het symposium is alleen mogelijk door aanmelding via deze link.

Accreditatie

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG kent drie accreditatie-punten toe voor huisartsen, medisch specialisten, specialist ouderengeneeskunde,  arts verstandelijk gehandicapten en PA's.

Sprekers

 

Prof. dr. J.J.M. (Hans) van Delden, hoogleraar Medische Ethiek verbonden aan het Julius Centrum van UMC Utrecht, is de eerste spreker. Hij zal ingaan op de medisch ethische aspecten van ACP en geeft inzicht in de moverende redenen en wenselijkheid om ACP uit te voeren. Het belang van besluitvorming en de bestaande neiging tot overbehandeling, zowel bij artsen als patiënten, wat ACP inhoudt en het belang en de effecten ervan en op welke manier dit ingebed kan worden in de praktijk komen ook aan bod.

Mw. Elvira Schouten, Huisarts en Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde bespreekt de kwetsbare patiënt in de huisartsenpraktijk. Zij verduidelijkt de verschillende sterfscenario ’s van patiënten en welke patiënt baat heeft bij een ACP-gesprek. Hoe herken je die kwetsbare patiënt? Hoe ga je tijdig het gesprek aan om tot gezamenlijke besluitvorming te komen over wat kwaliteit van leven voor iemand betekent? Wat zijn de wensen voor toekomstige behandeling en zorg? De huisarts speelt een belangrijke rol vanwege de vertrouwensband met de patiënt en familie. De rol van de huisarts, de huisartsenpost en de ambulancezorg in een acute situatie worden belicht.

Mw. Eline van Lummel, arts-onderzoeker en coördinator van ACP-gesprekken in Ziekenhuis de Gelderse Vallei. Sinds 2018 worden daar ACP-gesprekken gevoerd met kwetsbare patiënten op verschillende poliklinieken. De consequenties van het niet tijdig bespreken van behandelwensen, bijv. in een acute situatie op de spoedeisende hulp worden door haar toegelicht. Ook wordt ingegaan op het belang van inbedding van ACP binnen de gehele zorgketen. De opzet van de poliklinische ACP-gesprekken wordt behandeld, zowel de bevorderende als de belemmerende factoren die hierbij een rol spelen.

Programma

17.00 - 17.40 uur        Ontvangst met soep en een broodje

17.40 - 17.50 uur        Welkom door de voorzitter van het MSBA, de heer A.J. Michels, longarts

17.50 - 18.50 uur        Prof. dr. J.J.M. (Hans) van Delden, ‘Goede redenen voor Advance Care Planning’

18.50 - 19.50 uur        Mw. Elvira Schouten, Huisarts en Kaderarts Ouderengeneeskunde ‘Advance Care Planning. Een vroegtijdig gesprek is nooit te laat’.

19.50 - 20.05 uur        Korte koffiepauze

20.05 - 21.05 uur        Mw. Eline van Lummel met ‘Advance Care Planning. Gesprekken op de polikliniek’

21.05 - 21.15 uur        Slotwoord en afsluiting

Locatie:

Restaurant de Ontmoeting, Anna Ziekenhuis te Geldrop

 

Meer informatie:

Indien u nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met Lia Koppens 040 – 2864091.

 

Namens de voorbereidingscommissie: Lia Koppens, geestelijk verzorger & consulent ethiek

Floortje Kamerman, klinisch geriater en Anneke Witziers, arts palliatieve zorg.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via deze link